Είναι απαγορευτική η 3η Μνημονιακή Σύμβαση για τη πραγματοποίηση μιας τολμηρής ανθρωποκεντρικής μεταρρύθμισης – της εμβληματικής Αλλαγής στην Υγεία που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη 1η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ;
Δεν είναι. Στο χώρο της Υγείας μπορεί να πραγματοποιηθεί γρήγορα μια εμβληματική μεταρρύθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας που να περιλαμβάνει 2 σκέλη :
-    Τον αναπροσανατολισμό του υγειονομικού συστήματος προς την ολιστική προσέγγιση της υγείας και της νόσου, με τη σταδιακή  ανάπτυξη  του Πρωτοβάθμιου Συστήματος Υγείας στα Αστικά Κέντρα, την οργάνωση Δομών Υγείας στις γειτονιές, Μονάδων Αναφοράς – Αστικών Κέντρων Υγείας στελεχωμένων από Διεπιστημονική Ομάδα και οικογενειακούς γιατρούς…
-    Την ενίσχυση της επείγουσας περίθαλψης, με την  οργάνωση Αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών σε όλα τα Περιφερειακά και Νομαρχιακά Νοσοκομεία της χώρας, ταυτόχρονα με την οργάνωση ποιοτικού και αποτελεσματικού συστήματος εφημερίας όλων των δομών του δημόσιου συστήματος υγείας και την ανασυγκρότηση του ΕΚΑΒ
Για την άμεση προώθηση αυτής της τολμηρής μεταρρύθμισης, ως προτεραιότητας της κυβερνητικής πολιτικής, οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στη 3η Μνημονιακή Σύμβαση Οικονομικής Ενίσχυσης – Χρηματοοικονομικής Στήριξης της Ελλάδας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, δεν αποτελούν εμπόδιο. Συγκεκριμένα, το κείμενο της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, στα ζητήματα της Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης,  καθορίζει ότι :
-    «Οι Ελληνικές Αρχές έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν τη μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας, τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών, τη διαχείριση των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων, να βελτιώσουν τη διαχείριση των Νοσοκομείων, να αυξήσουν τις νοσοκομειακές προμήθειες που διενεργούνται συγκεντρωτικά, να διαχειριστούν τη ζήτηση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μέσω τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, να προβαίνουν σε αναθέσεις προς ιδιώτες παρόχους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα μηχανοργάνωσης, να αναπτύξουν νέο σύστημα ηλεκτρονικού παραπεμπτικού για τη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη που θα επιτρέπει τη διατύπωση εναλλακτικών οδών περίθαλψης για τους ασθενείς».
-    Στα προαπαιτούμενα αναφέρεται : « Οι Αρχές δεσμεύτηκαν να επαναφέρουν προηγούμενα βασικά στοιχεία των μεταρρυθμίσεων στο σύστημα υγείας. Ειδικότερα α) θα τροποποιήσουν τον Νόμο 4332/2015 για τον διορισμό ανώτατων διευθυντικών στελεχών στα Νοσοκομεία β) θα καταργήσουν την Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 1117/2015 με σκοπό την εκ νέου επιβολή κυρώσεων και ποινών κατόπιν αξιολόγησης και καταγγελίας για ανάρμοστη συμπεριφορά και σύγκρουση συμφερόντων κατά τη συνταγογράφηση και για μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του ΕΟΦ  γ) θα επαναφέρουν τη πλήρη συνταγογράφηση φαρμάκων κατά διεθνή κοινόχρηστη νομοθεσία  δ) θα μειώσουν κατά 50% τις τιμές όλων των φαρμάκων μετά τη λήξη ισχύος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και κατά 32,5 % όλων των γενόσημων φαρμάκων…  ε) θα εφαρμόσουν την είσπραξη των επιστροφών για το 2015 για τις διαγνωστικές εξετάσεις και τις Ιδιωτικές Κλινικές και θα αποσυνδέσουν τις εισπράξεις επιστροφών του 2014 για τις ιδιωτικές κλινικές από τις εισπράξεις επιστροφών του 2013».
Το Μνημόνιο Συνεννόησης για 3ετές Πρόγραμμα με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας καταλήγει στις εξής χρονικές δεσμεύσεις :
-    Για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης των Νοσοκομείων, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015, θα καταρτιστεί σχέδιο εφαρμογής του συστήματος Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων ή άλλης διεθνούς τυποποιημένης μεθοδολογίας κοστολόγησης
-    Με βάση τις δραστηριότητες μέσα στα επόμενα 3 χρόνια έως τον Δεκέμβριο του 2017, θα εφαρμοστούν τα νέα ΚΕΝ
-    Έως τον Ιούνιο του 2016 θα καταρτιστεί σχέδιο για τη διενέργεια ετήσιου ανεξάρτητου οικονομολογιστικού ελέγχου των λογαριασμών των Νοσοκομείων. Το σχέδιο θα αρχίσει να εφαρμόζεται το 2017, με κάλυψη όλων των Νοσοκομείων έως το 2018. Για τον σκοπό αυτό θα γίνει χρήση της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας.
-    Ο ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσει να συλλέγει και να δημοσιεύει στοιχεία για την αξιολόγηση των επιδόσεων των παρόχων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών. Μέχρι τον Ιούνιο του 2016 θα γίνει εκτίμηση της ικανότητας του δημόσιου τομέα ανά Περιφέρεια και ανά ειδικότητα και θα χρησιμοποιηθεί για να επανεξεταστεί η ανάγκη για ανάθεση σε ιδιωτικούς παρόχους
-    Θα αναπτυχθεί νέο Ηλεκτρονικό Αρχείο για τους ασθενείς. Έως τον Αύγουστο του 2016 θα αναπτυχθεί νέο σύστημα ηλεκτρονικών παραπεμπτικών στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του χρόνου αναμονής
-    Έως τον Ιούνιο του 2017 θα καταρτιστεί σχέδιο προέγκρισης των παραπεμπτικών σε ιδιώτες παρόχους με βάση το ηλεκτρονικό μητρώο ασθενών, το σύστημα ηλεκτρονικών παραπεμπτικών και τη χαρτογράφηση των ικανοτήτων του δημοσίου τομέα.
-    Κατά τα επόμενα 3 έτη θα αναπτυχθούν Θεραπευτικά Πρωτόκολλα για τις οδούς περίθαλψης που έχουν τις μεγαλύτερες συνέπειες ως προς τη θεραπεία και το κόστος».
Το Μνημόνιο Συνεννόησης καταλήγει με την επισήμανση : « Οι Ελληνικές Αρχές θα παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και θα εφαρμόσουν πλήρως τη καθολική κάλυψη του συστήματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο αυτό θα ενημερώνουν τους πολίτες για τα δικαιώματά τους και θα προχωρήσουν με τη σταδιακή εφαρμογή του νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015. Για τον σκοπό αυτό θα κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας».
Κατόπιν τούτων επιβάλλεται :
1.    Η άμεση κατάθεση στη Βουλή του Σ/Ν «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη καθολική υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού και τη στήριξη του Δημόσιου Συστήματος Υγείας»
2.    Η μετεξέλιξη  της μελέτης για την οργάνωση  Πρωτοβάθμιου Συστήματος  Υγείας   της Ομάδας Εργασίας υπό τον Αλέξη Μπένο, σε ολοκληρωμένο Νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή μέσα στο 2015
3.    Η θεσμοθέτηση συμμετοχικού – αξιοκρατικού συστήματος Διοίκησης των Νοσοκομείων, των Υγειονομικών Περιφερειών, του ΕΣΥ, μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2015
4.    Η χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας ως προτεραιότητας της κυβερνητικής πολιτικής, παράλληλα με την εξοικονόμηση πόρων από την εξουδετέρωση της σπατάλης, της διασπάθισης, της διαπλοκής, των συναλλαγών, την μεταφορά πόρων από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα, τη πάταξη της αντιδεοντολογικής συνταγογράφησης και τη γενίκευση της ηλεκτρονικής, τη σωστή τιμολόγηση των φαρμάκων, την προώθηση των φθηνών ποιοτικών γενόσημων φαρμάκων – ιδιαίτερα των ελληνικών…
5.    Η υλοποίηση των προαπαιτούμενων και των χρονικών  κυβερνητικών δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στη Συμφωνία για την Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Σάκης Παπαδόπουλος
Βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ
Μέλος της Γραμματείας του Τμήματος Υγείας