Με απόφαση του Δ.Σ. του Α.Ο. Τρίκαλα ανακοινώνεται στους τρικαλινούς φιλάθλους ότι από 9 Φεβρουαρίου ξεκινά η εγγραφή των νέων μελών του σωματείου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα γραφεία του σωματείου, οδός Απόλλωνος 5, 1ος όροφος, καθημερινές και από ώρες 09:00 π.μ. έως 13:00 και από 18:00 έως 20:00 μ.μ.

Σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό του σωματείου (άρθρο 3):

Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν ανεξάρτητα από το φύλλο, τα πρόσωπα, που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο ( 18ο) έτος της ηλικίας τους, και συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται πιο κάτω στο άρθρο αυτό.

Ο αριθμός των μελών του σωματείου είναι απεριόριστος.

Για την εγγραφή μέλους στο σωματείο απαιτείται υποβολή προς το Δ.Σ.: α) αίτησης του ενδιαφερομένου β) υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπό του κανένα κώλυμα ή περιορισμός που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος και του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».

Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να εκδώσει απόφαση μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Δ.Σ. θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του, να μην εγκρίνει την αίτηση εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου.

Τα μέλη υποχρεούνται στην καταβολή ποσού 20 ευρώ ως δικαιώματος εγγραφής στο σωματείο. Η ετήσια συνδρομή προς τον Σύλλογο καθορίζεται στο ποσό των 30 ευρώ.

Τα μέλη υποχρεούντα:

1 . Να καταβάλουν τακτικά τις συνδρομές τους στο Σωματείο.

2 . Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και

3  Να συμμορφώνονται προς το καταστατικό και τους Κανονισμούς του Σωματείου.

Τα μέλη δικαιούνται να υποβάλλουν έγγραφες προτάσεις, γνώμες και εισηγήσεις στα αρμόδια όργανα του Σωματείου.

Τα μέλη του σωματείου μπορούν να αποχωρήσουν από το σωματείο αφού υποβάλλουν έγγραφη αίτηση αποχώρησης τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του σωματειακού έτους, από το τέλος του οποίου ισχύει.

Διαγράφονται από το Σωματείο:

α) Όσοι, χωρίς να συντρέχει αποδειγμένα ανώτερη βία, δεν πήραν μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για τη διοίκηση.

β) Όσοι καθυστερούν την ετήσια συνδρομή τους για δύο χρόνια.

γ) Όσοι διαγραφούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

δ) Όσοι διαγραφούν από τα αρμόδια όργανα του Σωματείου και η απόφαση κυρωθεί από την Γενική Συνέλευση.