Λύση σε χρόνιο πρόβλημα της άρδευσης για 2.400 στρέμματα σε Ρίζωμα και Πλάτανο,  δίνει το έργο για αντικατάσταση του δικτύου που υπογράφτηκε σήμερα στο Δημαρχείο Τρικκαίων. Ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Παπαστεργίου και ο εκπρόσωπος της εταιρείας ΤΡΙΚΚΑΤ ΑΕ, που ανέλαβε το έργο μετά τη δημοπρασία, υπέγραψαν τη σχετική σύμβαση. Το έργο έχει πλέον προϋπολογισμό 259.200 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ( Μέτρο 321: «βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»). Ο πλήρης τίτλος είναι «Αντικατάσταση τμημάτων υφισταμένου επιφανειακού αρδευτικού δικτύου με υπόγειο, στα αγροκτήματα αναδασμού των ΤΚ Ριζώματος και Πλατάνου τη ΔΕ Παραληθαίων».
Με τις εργασίες που θα γίνουν σε διάστημα επτά μηνών (δηλαδή μέχρι τα τέλη του Ιουλίου του 2016), θα επιλυθεί σειρά προβλημάτων, που οφείλονται στην παλαιότητα του επιφανειακού δικτύου μεταφοράς και διανομής αρδευτικού νερού έξι γεωτρήσεων στην περιοχή. Συγκεκριμένα, θα αντικατασταθούν και θα υπογειοποιηθούν έξι γεωτρήσεις μαζί με υπόγειο αρδευτικό δίκτυο συνολικού μήκους 9,5 χλμ. περίπου. Επίσης, θα γίνει εξοπλισμός του δικτύου με υδροληψίες και συσκευές ασφαλείας, ενώ οι αγωγοί (από σκληρό PVC) θα τοποθετηθούν κατά μήκος των ζωνών των έργων αναδασμού και ειδικότερα στα όρια των ιδιοκτησιών και των αγροτικών δρόμων.
Στο πλαίσιο της αειφορικής χρήσης των φυσικών πόρων, το έργο αποσκοπεί στην ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων που χρησιμοποιούνται στη Γεωργία και ειδικότερα στη βελτίωση - εκσυγχρονισμό των συνθηκών άρδευσης στα αγροκτήματα αναδασμών Ριζώματος και Πλατάνου.
Το έργο, επομένως, συμβάλλει στην άμβλυνση των προβλημάτων ελλειμματικότητας του υδατικού ισοζυγίου σε τοπικό επίπεδο, διότι αυξάνεται η αποδοτικότητα της άρδευσης σε 2.400 στρέμματα, λόγω βελτίωσης – εκσυγχρονισμού των συνθηκών άρδευσης. Αυτό θα γίνει με την ελαχιστοποίηση των απωλειών σε αρδευτικό νερό κατά μήκος των αγωγών μεταφοράς και διανομής του, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους καλλιέργειας και αύξηση της παραγωγικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και άρα αύξηση του τοπικού εισοδήματος.