Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διμηνίτες), συνολικού αριθμού τριάντα πέντε (35) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του (κυρίως στον τομέα της καθαριότητας)

Αναλυτικά οι ειδικότητες:

-Οδηγοί απορριμματοφόρων (Δίπλωμα : Επαγγελματικό Γ') 8

-Οδηγοί απορριμματοφόρων ( Δίπλωμα : Επαγγελματικό Γ'& κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου ) 2

-Οδηγοί απορριμματοφόρων ( Δίπλωμα : Επαγγελματικό Ε'& κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου ) 2

-Χειριστής Σαρώθρων ( Άδεια χειριστή Α'ΟΜΑΔΑΣ - 4ης Ειδικότητας 4.1 σύμφωνα με το Π.Δ. 113/12 ) ή ( Άδεια χειριστή : ΟΜΑΔΑ Γ ΤΑΞΗ Γ' σύμφωνα με το Π.Δ. 22/76 ) 1

-Εργάτες συνοδοί απορριμματοφόρων 20

-Χειριστής Καλαθοφόρου Οχήματος ( Άδεια χειριστή Α'ΟΜΑΔΑΣ 2ης Ειδικότητας 2.5 σύμφωνα με το Π.Δ. 113/12 ) ή ( Άδεια Χειριστή : ΟΜΑΔΑ Γ' ΤΑΞΗ Β' σύμφωνα με το Π.Δ. 22/76 ) και άδεια οδήγησης κατ. Γ' με ηλεκτρονικό ταχογράφο 1

-Χειριστής Φορτωτή ( Άδεια Χειριστή Α'ΟΜΑΔΑΣ - 1ης Ειδικότητας 1.5 σύμφωνα με το Π.Δ. 113/12 ) ή ( Άδεια Χειριστή : ΟΜΑΔΑ Ε'ΤΑΞΗ Γ' σύμφωνα με το Π.Δ. 22/76 1

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος (από 14/3/2015 μέχρι και 23/3/2015), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία του Δήμου Τρικκαίων, Τμήμα Προσωπικού και Οργάνωσης (Δ/νση: Ασκληπιού 18, τηλ: 2431351182) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Χρήστος Βαβίτσας.