Ἀπό τις 20 Μαϊου ,ἡ ἑλλάδα ἐφαρμόζοντας τις ἐντολές τῆς Ε.Ε. θα καλύπτει τά πακέτα τῶν τσιγάρων με ἀποτρεπτικές φωτογραφίες ἀσθενῶν ,νεκροτομικῶν εὑρημάτων,παθολογοανατομικῶν παρασκευασμάτων σχέσιν ἐχόντων με τον καρκίνον και δι’αὐτῆς τῆς μεθόδου προσδοκάτε μείωσις τῶν καπνιστῶν, κυρίως νέων ἀτόμων.
Ἡ μέθοδος θυμίζει εἰς τον γράφοντα την ἐποχήν πού κτυποῦσαν τον ντενεκέ στα χωράφια τη νύχτα για να μην πλησιάζει ὁ ἀσβός και τρώει τά καλαμπόκια .Προτιμωτέρα ἴσως ἡ πλήρης ἀπαγόρευσις καθότι στις χῶρες πού ἐφηρμώσθη τά ἀποτελέσματα εἶναι πενιχρά .Τό διαχρονικόν ὑπουργεῖον ὑγείας και νοσείας ἀδυνατεῖ να κατανοήσει ἁπλά πράγματα, προφανῶς διότι συναπαρτίζεται διαχρονικῶς ἀπό ἄτομα με βαρεῖαν κομματικήν ἐξάρτησιν και συνεπῶς ἄβουλα,ὡς και ἄτομα με οἰκονομικήν και ἐξελεκτικήν ἐξάρτησιν ἀπό τις πανίσχυρες πολυεθνικές φαρμακευτικές ἑταιρείες και κατά συνέπειαν ἀτελέσφορα .
Τι δέον γενέσθαι; ἡ κατανόησις ὅτι και το κάπνισμα τυγχάνει θέμα ἀντιπαιδείας και ὑποκουλτούρας εἶναι το πρῶτον βῆμα, το ἑπόμενον εἶναι ἡ καθιέρωσις ὑποχρεωτικοῦ τοῦ μαθήματος τῶν καταστροφικῶν ἕξεων ἀπό την ἡλικίαν τῶν 5 ἐτῶν ἕως 25 ἐτῶν ,στο μάθημα περιλαμβάνονται ὅλα τά μέχρι σήμερα ναρκωτικά μέχρι και το διαδίκτυον σύν αὐτά πού θα παρουσιασθοῦν στο μέλλον,δουλειά μακροχρόνιος και ἐπίπονος και πολυδάπανος και ἐπικίνδυνος, λόγω συγκρούσεως οἰκονομικῶν και ἄλλων συμφερόντων .Οἱ πρωτοβουλίες τῶν κινήσεων αὐτῶν θα πρέπει να ἀναληφθοῦν ἀπό τους φορολογούμενους και πολλές χρυσοφόρες ἁρμοδιότητες θα πρέπει να ἀφαιρεθοῦν ἀπό ὑπουργεῖα και ὑπηρεσίες , ἡ γνῶσις τῶν τελευταίων 50 ἐτῶν παραπέμπει σε αὔξησιν τῶν πάσης φύσεως ναρκωτικῶν ἕξεων μεταξύ τῶν ἄλλων και λόγω ἁρμοδιακῆς ἀναξιότητος και ὡς ἐκ τούτου την εὐθύνην δια την ἀντιμετώπισιν τῆς ἐπερχόμενης βιοχημικῆς λαίλαπος ἀναλαμβάνουν σχεδόν ἀποκλειστικῶς τά ὑποψήφια θύματα .Τό νομοθετικόν ἔργον εἶναι λίγο δύσκολον ἀλλά τά 300 ἐπίλεκτα μέλη τῆς βουλῆς τῶν ἑλλήνων, ἀφοῦ τελειώσουν με τους ἀπανωτούς φόρους ,οἱ ὁποῖοι εἰρήσθω ἐν παρόδῳ αὐξάνουν ἐμμέσως την καρκινογένεσιν,μποροῦν να ἀσχοληθοῦν με τις ἀπαραίτητες μεταρρυθμίσεις για τά ἑπόμενα 50 χρόνια δια την προστασίαν τῶν φορολογουμένων ἀπό τον καρκίνον.
Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος .Τρίκαλα 21.5.2016 μ.Χ.