Με απόφαση του υπουργού Αλέξη Χαρίτση, κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 7.890.248,51 ευρώ ως δωδέκατη (ΙΒ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2018, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανά τους.
Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας το ποσό που αποδίδεται είναι 549.046 ευρώ.