Όσοι αμπελοκαλλιεργητές  επιθυμούν να λάβουν άδεια απόσταξης στέμφυλων για παραγωγή τσίπουρου (βάση του άρθρου 7 παρ.3/i του Ν.2969/2001 και σύμφωνα με το υπαρ. έγγραφο 7133/25-09-20 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ Τρικάλων), θα πρέπει να προσέλθουν στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων του Δήμου Μετεώρων μέχρι 30-11-2020 με τα κάτωθι δικαιολογητικά.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία )

2. Αντίγραφο του ΟΣΔΕ στο οποίο να φαίνεται το αμπέλι ή το  Ε9 όπου να εμφανίζεται το αμπέλι στη στήλη λοιπές καλλιέργειες  ή έντυπο πληροφοριών μητρώων αμπελοκαλλιέργειας (αμπελουργικό μητρώο)

3. Ταυτότητα 

4. ΑΦΜ