Με βάση τα άρθρα 110 έως 117 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α`), παρέχεται η δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών προς τη ΔΕΥΑ Μετεώρων, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί έως και την 16/07/2019 (δύο μήνες από την έναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων).

Οι πολίτες που έχουν τυχόν οφειλές προς τη ΔΕΥΑ Μετεώρων, μπορούν να προσέλθουν στο ταμείο και να καταθέσουν αίτηση ρύθμισης.

Η ρύθμιση προβλέπει εξόφληση της οφειλής μέχρι και σε 100 μηνιαίες ισόποσες δόσεις, με ελάχιστη δόση 20,00€, και με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ  προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, αν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει τρείς (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών,

β) έχει υποβάλλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 16/09/2019.

Πληροφορίες: ΔΕΥΑΜ, τηλ.: 2432-3-50260, 2432-3-50261