Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη ανατέθηκε στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας η αρμοδιότητα έγκρισης της μελέτης εφαρμογής και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων Κέντρου Υγείας Καλαμπάκας Τρικάλων», με βάση τη θεωρημένη μελέτη από τη Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών του Υπουργείου μας, η οποία εκπονήθηκε από το τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Τρικάλων.
Ο προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται σε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες Ευρώ (450.000,00€), (συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων και του Φ.Π.Α. (24%)). Το ποσό αυτό ορίζεται ως ανώτατο όριο προϋπολογισμού του έργου.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την περίοδο 2014-2020.
Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί εφόσον εξασφαλισθούν οι πόροι χρηματοδότησης.
Για την υλοποίηση του έργου πρέπει να τηρηθούν πιστά οι κείμενες περί Δημοσίων Έργων διατάξεις.

tameteora.gr