Στην κάλυψη 7 θέσεων προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών προχωρά οι Δήμος Πύλης.

Πρόκειται για συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών.

Πρόκειται για τρεις (3) θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, τρεις (3) θέσεις ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων και μία (1) θέση ΔΕ Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων, κατηγορίας C, χωρίς ταχογράφο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Δήμο Πύλης, μέχρι πέντε (5) ημέρες μετά από την ανάρτηση της προκήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.