Προς αποσαφήνιση των όσων δημοσιεύθηκαν στον τοπικό τύπο με αφορμή τη συνέντευξη που δόθηκε από τα μέλη της Δ.Α.Σ με θέμα την Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Τρικάλων, θεωρούμε αναγκαίο να επισημάνουμε ότι η Διοίκηση που ορίστηκε με την Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων δεν αποτελεί τη μόνιμη Διοίκηση αλλά την Προσωρινή Διοίκηση που ορίστηκε μέχρι τη διενέργεια των νέων εκλογών για την ανάδειξη του Δ.Σ του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Τρικάλων.
Ο διορισμός Προσωρινής Διοίκησης του ΄΄ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ΄΄, ήταν αναγκαίος για τους κάτωθι βάσιμους λόγους, οι οποίοι είναι γνωστοί στο σύνολο των εργασιακών σωματείων που είναι μέλη του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Τρικάλων :
1.- Εξαιτίας της μη ύπαρξης Νόμιμης Διοίκησης από τη διενέργεια των  τελευταίων αρχαιρεσιών που διεξήχθησαν από το σύνολο των σωματείων - μελών του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Τρικάλων για την ανάδειξη των στις 28 - 29 Μαΐου 2015 και μέχρι προ ολίγων ημερών, ήτοι για χρονικό διάστημα οκτώ (8) και πλέον μηνών, λόγω της αδυναμίας των μελών που εκλέχθηκαν από τους τρεις συνδυασμούς (Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων - Δ.Α.Κ.Ε, Ανεξάρτητη Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων - Α.Σ.Κ.Ε και Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία - Δ.Α.Σ) να προβούν στη συγκρότηση του Δ.Σ σύμφωνα με το προβλεπόμενο από το καταστατικό εκλογικό σύστημα, τα οποία (εκλεγέντα μέλη) μάλιστα συμφώνησαν από κοινού ότι δεν μπορούν να συνεργαστούν στη συγκρότηση του Δ.Σ παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες που έγιναν και κυρίως 
2.- για την άμεση προάσπιση των εργατικών δικαιωμάτων, την εκπροσώπηση των εργαζομένων, την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των διαφόρων εργατικών κλάδων και την αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων που έχουν σχέση με τη λειτουργία του Εργατοϋπαλληλικού κέντρου (είσπραξη και πληρωμή ληξιπρόθεσμων λειτουργικών δαπανών, τακτοποίηση θεμάτων διοικητικής φύσεως κ.λ.π), οι οποίες είχαν συσσωρευτεί εξαιτίας της έλλειψης Νόμιμης Διοίκησης που απαιτείται να υπάρχει για την διεκπεραίωση τους.
Όσον αφορά εξάλλου την αίτηση διορισμού προσωρινής διοίκησης που κατατέθηκε από τα δύο Σωματεία - Μέλη του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου, μετά από σχετική προφορική ενημέρωση των μελών που είχαν εκλεγεί από το συνδυασμό Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία - Δ.Α.Σ, επιγραμματικά σημειώνονται τα εξής :
Η κατάθεση της αίτησης, όπως και η εκδίκαση της κατά τη δικάσιμο της 3 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε καθ’ όλα νόμιμα κατόπιν σχετικής άδειας που δόθηκε από Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων, το οποίο προχώρησε στη χορήγηση της σταθμίζοντας τα συμφέροντα των εργαζομένων των διαφόρων κλάδων και την ανάγκη για την άμεση αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του Εργατοϋπαλληλικού κέντρου, έστω και προσωρινά.
Η εκδίκασης της αίτησης έγινε με όλες τις νόμιμες διατυπώσεις  και αφού κλήθηκαν τα δύο (2) μέλη που είχαν εκλεγεί κατά τις αρχαιρεσίες της 28ης - 29ης Μαΐου 2015 με το συνδυασμό της Δ.Α.Σ, στα οποία επιδόθηκε η σχετική αίτηση διορισμού προκειμένου να λάβουν γνώση και να παρασταθούν κατά τη συζήτηση της, εφόσον το επιθυμούσαν.
Ως εκ τούτου καθίσταται σαφές, ότι δεν υπήρχε η παραμικρή πρόθεση αποκλεισμού των δύο (2) μελών που είχαν εκλεγεί με το συνδυασμό της Δ.Α.Σ από τη διαδικασία διορισμού προσωρινής διοίκησης του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Τρικάλων, στην οποία, όπως προαναφέρθηκε κλήθηκαν νόμιμα και είχαν κάθε δικαίωμα και ευχέρεια να παρέμβουν προκειμένου να εκφράσουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους ως προς τα πρόσωπα που προτάθηκαν για τη συγκρότηση της Προσωρινής Διοίκησης του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Τρικάλων.
Τέλος επαναλαμβάνουμε ότι βάσει της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων ορίστηκε Προσωρινή Διοίκηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αποτελούμενη ουσιαστικά από τα ίδια πρόσωπα που εκλέχθηκαν κατά τις αρχαιρεσίες της 28ης - 29ης Μαΐου 2015 και με περιορισμένες αρμοδιότητες.
Ειδικότερα οι αρμοδιότητες που παρασχέθηκαν στην Προσωρινή Διοίκηση συνίστανται περιοριστικά : α) στη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για τη διενέργεια εκλογών και την  ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και 2)  στην επιμέλεια περιορισμένα των επειγουσών και μη επιδεχόμενων αναβολή υποθέσεων του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Τρικάλων.