Δημοπρατείται το έργο: «Βελτίωση ασφαλτόστρωση οδού Ράξα-Βασιλική»  προϋπολογισμού 200.000 ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.
Προβλέπονται εργασίες βελτίωσης τμήματος της  οδού από Ράξα προς Βασιλική,  σε μήκος 1800 μέτρων περίπου  με αρχή  το πέρας του υπάρχοντος ασφαλτικού στην έξοδο του οικισμού της Ράξας. Θα εκτελεστούν εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας , ασφαλτικών  και σήμανσης .  Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
Θα γίνει καθαρισμός τάφρου σε όλο το μήκος της οδού.
ΤΕΧΝΙΚΑ
Θα  κατασκευαστούν  σωληνωτοί οχετοί Φ60 και Φ40 παράλληλα στο δρόμο ,όπου απαιτείται για την ασφαλή πρόσβαση στις  παρακείμενες ιδιοκτησίες.
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
Στο μήκος των 1800m θα κατασκευαστεί μία στρώση υπόβασης πάχους 10cm από θραυστό υλικό λατομείου σύμφωνα με την Π.Τ.Π. 150 και  μια στρώση βάσης  συμπυκνωμένου πάχους 10cm σύμφωνα με την Π.Τ.Π 0155.  Επίσης θα κατασκευαστούν ερείσματα σε όλο το μήκος  της οδού.
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
Θα κατασκευαστεί μια στρώση συμπυκνωμένου πάχους 5cm από ασφαλτικό σκυρόδεμα, στο μήκος των 1800m, αφού προηγηθεί ασφαλτική προεπάλειψη.
ΣΗΜΑΝΣΗ
Θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης ,(πληροφοριακές, ρυθμιστικές, αναγγελίας κινδύνου κ.λ π.) όπου απαιτείται.
Όλες οι εργασίες θα γίνουν με βάση τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες προδιαγραφές, όπως αυτές αναφέρονται και Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων.