Σε νέα εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας στοχεύει ο Δήμος Τρικκαίων. Με διεθνή διαγωνισμό που προκήρυξε, ζητείται η παροχή προσφορών για προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου στα δημοτικά κτήρια και τα σχολεία.
Ο διαγωνισμός έχει τον τίτλο «προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου του Δήμου Τρικκαίων και των Νομικών Προσώπων του» και ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 2.026.428,38 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Η προμήθεια αερίου και ρεύματος αφορά σε τρεις διαφορετικές ομάδες κτηρίων:
Δήμος Τρικκαίων:
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ: 1.486.510,44
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: 85.542,11
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ: 69.528,32
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: 17.300,88
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ: 106.364,60
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: 28.053,10
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η 17η Ιουλίου 2018 (στις 15:00) και κριτήριο κατακύρωσης, βεβαίως, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα.
Ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει την προσπάθεια εξυγίανσης, μέσω άσκησης συνετής οικονομικής πολιτικής, προκειμένου να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση και να αυξηθεί η χρηματοδότηση έργων για τους πολίτες.