Την μείωση των δημοτικών τελών σε μεγάλους στεγασμένους χώρους και την απαλλαγή σε ορισμένες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εισηγείται η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου του Δήμου Τρικκαίων προς το δημοτικό συμβούλιο που συνεδριάζει αύριο στις 8.30 μ.μ. Ειδικότερα προτείνεται να μειωθούν από 01/01/2017 τα δημοτικά τέλη για στεγασμένους χώρους πάνω από 1.000 τ. μ. έως 6.000 τ.μ., που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων, μέσω της πλασματικής μείωσης κατά 70% του εμβαδού  υπολογισμού αυτών (άρθρο 5 ν.1080/80 ΦΕΚ246 Α’), στις παρακάτω κατηγορίες  εκμεταλλεύσεων : Βιομηχανικές - βιοτεχνικές παραγωγικές μονάδες γενικά (επίπλων, κεραμικών, σιδηρουργείων, αλουμινίου, ξυλουργία, ασβεστοποιεία,  κ.λπ.), μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας  αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, (σφαγεία, οινοποιία, εριουργία, φυραμάτων, ανθοκομικών, ζωοτροφών, αλλαντικών, γάλακτος, κρεάτων, δερμάτων κ.λπ.).
Για στεγασμένους χώρους με εμβαδόν άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ, ο συντελεστής του τέλους δεν δύναται να ορισθεί μεγαλύτερος του εξήκοντα επί τοις εκατόν (60%) του ορισθέντος για στεγασμένους χώρους μέχρι χιλίων (1.000) τ.μ.
-Να απαλλαγούν από 01/01/2017 από την υποχρέωση καταβολής τελών καθαριότητας οι παρακάτω εγκαταστάσεις : Βουστάσια, Αγελαδοτροφεία, Ποιμνιοστάσια, Πτηνοτροφεία, Χοιροστάσια, Ιχθυοτροφεία και γενικά κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες.